Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

B.V. Kraanbedrijf BKF is een familiebedrijf, als zelfstandig bedrijf opererend sinds 1976. Zoals in bijna elk bedrijf werd ook bij BKF al veel langer aandacht besteed aan MVO, maar zonder die term te gebruiken. Natuurlijk werd geprobeerd de brandstof- en overige energiekosten laag te houden, dat levert immers een financieel voordeel op. Veiligheid op alle werklocaties is al tientallen jaren één van onze speerpunten. We hielden en houden ons aan de CAO, daar is nooit een discussie over geweest. En ook op andere gebieden hanteerden we al een behoorlijk aantal MVO principes.

In de laatste jaren is de noodzaak voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen versterkt door de wereldwijde aandacht. Daarom werd een MVO beleid geformuleerd. Hiermee willen we waarborgen we dat:

 • onze medewerkers veilig en verantwoord kunnen werken en dat zij eerlijk worden behandeld,
 • we onze klanten eerlijk behandelen, een transparant beleid voeren en doen wat we beloven zodat zij met vertrouwen zaken met ons kunnen doen.
 • we rekening houden met de impact van ons werk op mensen en bedrijven in onze omgeving,
 • het milieu zo min mogelijk belast wordt.

T.b.v. de optimalisatie van ons MVO-beleid heeft BKF vanaf medio 2012 tot september 2013 deelgenomen aan het Koploperproject Westergozone. Binnen dit project werden van de deelnemende bedrijven o.a. duurzaamheid, verbetermogelijkheden, kansen en risico’s in kaart gebracht. Samen met de andere deelnemers worden ervaringen en ideeën uitgewisseld. Aan de hand hiervan  werd er door alle deelnemers een MVO-actieplan opgesteld en gepresenteerd. 

“Het Nieuwe Hijsen”
Zowel bij BKF als bij het samenwerkingsverband waar BKF deel van uitmaakt, Kraanverhuur Nederland (KVN), brengen wij ons MVO beleid onder de aandacht en we proberen via deze kanalen andere bedrijven uit de branche aan te moedigen ook een dergelijk beleid te implementeren. Eén van de projecten bij BKF is het vormgeven van “Het Nieuwe Hijsen”. In navolging van landelijk bekende “Het Nieuwe Rijden” en het in de wereld van de graafmachines geïntroduceerde “Het Nieuwe Draaien” blijkt dat ook in het verticaal transport nog veel winst te behalen valt met een andere, slimmere aanpak van het hijsen.

CO2-neutraal hijsen
Tevens bieden wij onze relaties vanaf begin 2014 de mogelijkheid om klimaatneutraal te hijsen, waarbij de aan de klant berekende toeslag voor de CO2 uitstoot in samenwerking met de Klimaatneutraal Groep wordt geïnvesteerd in langlopende mens- en milieuvriendelijke projecten.

Het MVO-beleid is gebaseerd op drie uitgangspunten: People, Planet en Profit.
Gezien onze werkzaamheden zijn er twee belangrijke speerpunten in ons MVO beleid: Veiligheid (van werknemers, opdrachtgevers en omgeving) en Milieu (met de nadruk op CO2-uitstoot). Aan deze elementen is uitgebreid aandacht besteed in het MVO-actieplan. Natuurlijk is MVO beleid nooit “klaar”. Daarom wordt het actieplan jaarlijks  geëvalueerd en bijgesteld.

People: Onze activiteiten:

Stakeholder belangen
Voor alle mensen die direct of indirect met BKF te maken hebben (onze stakeholders) willen we tijdens onze aanwezigheid / werkzaamheden een zo optimaal mogelijke situatie / omgeving creëren. Wat zijn hun wensen en hoe realiseren we dat?

Medewerkers en hun gezinnen
Willen een verantwoorde, veilige werkplek met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Opdrachtgevers en leveranciers
Willen een prettige samenwerking, efficiënt en veilig tegen een eerlijke prijs.

Overheden
Wil dat bedrijven zich (kunnen) houden aan de door hen gestelde wet- en regelgeving.

Omwonenden (particulieren en bedrijven) op werklocaties
Willen rustig kunnen wonen, zonder overlast van onze werkzaamheden.

Omwonenden (bedrijven) op bedrijfslocaties
Willen prettige onderlinge verhoudingen – samenwerking – (verkeers)veiligheid.

Concurrenten
Willen een eerlijke concurrentiepositie en onderling respect.

Ketenpartners
Willen een goede samenwerking en afstemming tussen de werkzaamheden, en een gelijkwaardige gesprekspartner zijn.

Maatschappij
Wil dat BKF zich integer en verantwoord gedraagt en bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van de samenleving en het milieu.

Medewerkers BKF
Veilig en gezond werken is één van onze speerpunten. Om dit te optimaliseren nemen we dan ook een groot aantal maatregelen, onder andere:

 • Controle en beheersing van werkwijze en werkomstandigheden door onszelf en diverse externe partners. De VCA en ISO 9001certificeren en de samenwerking met TLN vormen hiervoor de basis.
 • Bijscholing, ook naast/boven de wettelijk voorgeschreven kaders.
 • Verstrekken van deugdelijke werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Maken van een RI&E min. 1x per 5 jaar. Mede n.a.v. de RI&E wordt jaarlijks een
  KVGM-plan en een opleidingsplan gemaakt.
 • Duurzame inzetbaarheid bevorderen door o.a. het aanbieden van een preventief medisch onderzoek en trainingen life style.
 • Heldere communicatie en voorlichting door:
  Regelmatig toolboxen en instructies te geven, twee keer per jaar een werkoverleg te organiseren, het instellen van een VGM-commissie, deelname aan Veiligheidsprojecten, houden van personeelsenquêtes, verzenden van een personeelsinformatieblad.

Opdrachtgevers BKF
Onze visie m.b.t. veiligheid en aandacht voor milieu dragen wij ook uit naar onze opdrachtgevers. Om hen op de hoogte te houden, een optimale prestatie te garanderen en de klanttevredenheid te bevorderen ondernemen wij het volgende:

 • Een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek onder ca. 25% van onze klanten.
 • Communicatie van ons MVO-beleid bij bezoek aan de relatie en uitleg m.b.t. veiligheidsmaatregelen bij werkplekinspecties door bedrijfsleiders.
 • Communicatie via onze website, digitale nieuwsbrief, Facebookpagina en Twitter.
 • Iedereen kan op onze website een MVO-verbeterformulier invullen.

Leveranciers BKF

 • Om te waarborgen dat wij ook indirect trouw blijven aan onze MVO-visie hebben wij onze leveranciers gevraagd naar hun MVO-beleid. Wij hebben geconstateerd dat ook zij allemaal bezig zijn met duurzaamheid, al is het soms nog in een beginstadium. De selectie van leveranciers blijft gebaseerd op hun MVO-inspanningen.
 • Onze producten en diensten kopen wij zoveel mogelijk lokaal in en bij elke investering worden de lange termijn consequenties bekeken.
 • Fair Trade en UTZ-producten hebben altijd onze voorkeur.

De mensen in de omgeving van de bedrijfs- en werklocaties
Wij streven ernaar dat de omgeving zo min mogelijk last heeft van onze werkzaamheden, daarom:

 • Krijgen onze medewerkers instructie m.b.t. (rij)gedrag en communicatie naar de omgeving.
 • Is er de mogelijkheid op onze website een verbeterformulier in te vullen.
 • Wordt in de bedrijvenvereniging van het industrieterrein dit onderwerp behandeld.

Scholieren en studenten
Het is van belang dat jongeren tijdens hun studie kennis en ervaring opdoen in het bedrijfsleven. BKF stelt daarom jaarlijks stageplaatsen beschikbaar voor leerlingen/studenten van middelbare en voortgezette opleidingen. De stages/stagiaires worden weloverwogen gekozen, zodat de begeleiding optimaal kan zijn.

Ondersteuning goede doelen / Sponsoring
Uiteraard is BKF betrokken bij de samenleving, wij steunen daarom regelmatig goede doelen op het gebied van o.a. cultuur, sport en de minder bedeelden in de samenleving door:

 • Donatie van een geldbedrag.
 • Het (tegen geringe kosten) beschikbaar stellen van een kraan/voertuig met machinist/chauffeur.
 • Belangeloze inzet van medewerkers BKF (ondersteuning).

Planet: onze activiteiten

 BKF voorkomt vervuiling en realiseert reductie van CO2 uitstoot door:

 • Aanschaf nieuwe voertuigen/machines zoveel mogelijk uitgerust met zuinige motoren.
 • Een milieu-aanhangwagen waarmee snel vervuiling kan worden opgeruimd zodat adequaat milieuschade kan worden beperkt of zelfs voorkomen. Voor milieu-calamiteiten met een kraan of andere voertuig beschikken alle BKF-vestigingen over zo’n milieu-aanhangwagen.
 • Gebruik van zwavelvrije diesel met minder uitstoot en een lager brandstofverbruik.
 • Juiste voertuigkeuze, d.w.z. het meest zuinige voertuig voor het betreffende transport.
 • Inzet voertuigvolgsystemen ter controle van wettelijke max. snelheid en gekozen route.

Om het gebruik van (natuurlijke) energiebronnen te verminderen:

 • Gebruiken wij groene stoom met Milieukeur (SMK) en groen gas.
 • Controleren en analyseren wij het gebruik licht, warmte, water en stimuleren we vermindering van het gebruik.
 • Installeren we op steeds meer plekken energiezuinige verlichting.
 • Laten wij drukwerk verzorgen door een FSC-gecertificeerde drukkerij op FSC-papier.
 • Printen we alleen indien nodig en dan zoveel mogelijk dubbelzijdig op milieuvriendelijk geproduceerd papier.
 • Werken we aan optimalisatie van de digitale infrastructuur om zo printen overbodig te maken.
 • Vragen we onze relaties om offertes en informatie zoveel mogelijk digitaal te mogen toesturen.
 • Het inzamelen en verwerken van bedrijfsafval wordt 100% CO2 neutraal uitgevoerd.
 • Ter stimulering van biodiversiteit in de leefomgeving van de bedrijfslocaties wordt daar in het voorjaar van 2014 meer groen aangeplant.
 • Om de klimaateffecten die door onze activiteiten kunnen ontstaan te compenseren bieden we vanaf februari 2014 onze relaties de mogelijkheid om CO2 neutraal te hijsen.

Bij de inkoop van producten en diensten verwachten wij van onze leveranciers dat zij maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Hiermee houden wij dan ook rekening in ons inkoopbeleid en bij de selectie. Leveranciers wordt gevraagd naar hun MVO-beleid. Indien dit niet overeenkomt met het beleid van BKF dan wordt gezocht naar een andere leverancier. Bij de selectie wordt er op gelet of het product of de dienst:

 • Voldoet aan milieu- en duurzaamheidseisen.
 • Is geproduceerd onder menswaardige omstandigheden.
 • Recyclebaar is en/of, eventueel elders, kan worden hergebruikt.

Daarnaast wordt beoordeeld of het product of de dienst echt nodig is, de aanschaf kan worden uitgesteld of dat een ander product kan dienen voor meerdere toepassingen.

Profit:
Vrijwel alle maatregelen die worden genomen om milieubelasting te reduceren leveren tegelijkertijd een besparing op in de bedrijfskosten. Beperking van het brandstofverbruik en overige natuurlijke hulpbronnen, zoals omschreven onder het hoofdstuk Planet, levert een behoorlijke besparing op. Door gebruik te maken van de Milieubarometer, waarin jaarlijks per categorie de gebruikte grondstoffen worden ingevuld, inventariseren en analyseren wij ons verbruik en kunnen we een doelstelling voor de toekomst formulieren.

Door duidelijke communicatie naar onze opdrachtgevers en door inventarisering van hun klachten en wensen (o.a. door Klanttevredenheidsonderzoek en Verbeterformulier), optimaliseren we onze dienstverlening. dit resulteert in langdurige klantrelaties, wat weer de continuïteit van de bedrijfsvoering waarborgt.

BKF: kraanverhuur en transport in Noord- en Midden Nederland

BKF verricht hijswerk voor bedrijven, overheden, instellingen en particulieren. Met ons uitgebreide kranenpark, verdeeld over 4 vestigingen, zijn wij dag en nacht inzetbaar. U heeft de beschikking over auto/terreinkranen, mobiele loopkattorenkranen en verreikers. Tevens staan diverse transportcombinaties en een DAF-bakwagen voor u klaar. De vestigingen zijn gelijkmatig verspreid over Noord- en Midden Nederland, dus de gewenste kraan is altijd dichtbij. Samenwerken? Neem vrijblijvend contact op!
© 2020 B.V. Kraanbedrijf BKF. Alle rechten voorbehouden.
Website door junction